Em

Em tôi là nắng Nắng ngủ như mơ Em tôi là thơ Thơ ra ngoài ngõ Em tôi là gió Gió thổi trăng lên Em tôi là trăng Trăng mơ trăng huyền Em tôi là thuyền Thuyền chở mây đi Em tôi là mây Mây nằm nhớ núi Em tôi là núi Núi cứ miên…