bài số 1

Ngày vội đi Nắng vội tàn Còn lại chút nhạt phai